Revize elektrických zařízení:

Společnost ENTEX GROUP s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti revizí elektrických zařízení včetně hromosvodů, elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí podle platné legislativy

Zpracujeme Vám provozní předpis (Organizační směrnici) pro kontroly a revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí. Uvedená směrnice bude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními následujících obecně platných předpisů, v platném znění:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
  • Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických zařízení,
  • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,
  • Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
  • ČSN 33 1600 ed.2 Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
  • ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
  • ČSN EN 50110-1 ed.2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

Provedeme Vám soupis Vašich elektrických zařízení podléhajících pravidelným revizím ve lhůtách daných ČSN 33 1500

Vždy v prvním měsíci kalendářního roku Vám vypracujeme plán revizí pro daný rok.

Termíny provedení revizí budou v plánu revizí rozloženy rovnoměrně v průběhu celého roku. Revize budeme průběžně provádět dle zpracovaného plánu revizí.

Budeme sledovat platnost revizí Vašich elektrických spotřebičů a el.nářadí, budeme upozorňovat na blížící se expirace revizí

Revizní zprávy budou předkládány ve 3. vyhotoveních (2xprovozovatel, 1xrevizní technik)

Případné drobné závady budou odstraněny v rámci revize, ostatní závady uvedené v revizní zprávě budou odstraňovány průběžně dle dohody s provozovatelem.

Na případné práce většího rozsahu bude předložena samostatná cenová nabídka

Při revizích rozvaděčů nebo na hůře přístupných místech provádíme měření termokamerou

Ceník služeb (ceny jsou uvedeny bez DPH):

  • Revize elektrických spotřebičů a elektrického ručního nářadí      65,-Kč/ks
  • Revize elektrických zařízení dle ČSN 33 1500         320,-Kč/hod
  • Odstraňování revizních závad                 250,-Kč/hod

Fakturace se bude provádět za základě výkazu prací vedeného zhotovitelem, odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele.

Nabízíme školení Vašich pracovníků bez elektrotechnického odborného vzdělání:

Odborná způsobilost v elektrotechnice - Kvalifikace pracovníků dle Vyhl.50/1978 Sb.

§3 – Pracovníci seznámení

§4 – Pracovníci poučení

Organizace je povinná seznámit pracovníky s předpisy o zacházení s elektrickými zařízeními nebo s předpisy pro činnost na elektrických zařízeních v rozsahu jimi vykonávané činnosti. 

Součástí školení je seznámení s poskytováním první pomoci při úrazech elektrickým proudem a upozornění na rizika vyplývající s existence elektrického zařízení.

Doklady: prezenční listina a osnova školení, podepsané jak školitelem, tak i školeným

Rozsah školení – cca 1hod

Cena: 200,-Kč/pracovník

Zpracoval: Flagar Lumír, jednatel společnosti, tel.: 732847749

 

Máte dotaz? Využijte poptávkový formulář. 


Jméno:
E-mail:
Telefon:
Poznámka:
Opište text:Kontaktní informace

ENTEX GROUP s.r.o.
Pohraniční 504/27
703 00, Ostrava - Vítkovice
E-mail: entexgroup@entexgroup.cz
tel.: 732 847 749

Kde nás najdete

Podívejte se na mapu kde nás najdete.

Copyright 2015 - ENTEX GROUP s.r.o.